Záručné podmienky

 • Na stroje a prístroje sa vzťahuje záruka 24 mesiacov, ak nie je uvedené inak v záručných listoch jednotlivých výrobkov, či lehotách uvedených na faktúrach alebo dodacích listoch.
 • Záručná lehota začína plynúť dňom prevzatia tovaru.
 • Záruka sa nevzťahuje na závady vzniknuté zlou obsluhou, neodborným alebo neprimeraným zaobchádzaním, použitím a inštaláciou, ktoré sú v rozpore s uživateľskou príručkou alebo poškodením elektrostatickým výbojom.
 • Záruka sa nevzťahuje na škody vzniknuté v dôsledku živelnej katastrófy, násilného poškodenia, poveternostných vplyvov alebo prevádzky za extrémne neobvyklých podmienok.

 

Kontrola tovaru po dodaní

 • Po dodaní je si kupujúci povinný tovar bezodkladne prezrieť tak, aby zistil všetky vady, ktoré je možné pri primeranej prehliadke zistiť.
 • Pokiaľ je zistené kupujúcim po dodaní tovaru, poškodenie obalu či tovaru pri doprave, vyhotoví s prepravnou firmou záznam o poškodení a kupujúci reklamuje poškodenie u prepravnej firmy.
 • Neskoršie reklamácie mechanického poškodenia už nie je možné uznať.
 • Pokiaľ zistíte akýkoľvek rozdiel medzi faktúrou a skutočne dodaným tovarom (v druhu, množstve alebo cene) upovedomte o tom bezodkladne predávajúceho. Pokiaľ tak neurobíte, má sa za to, že tovar bol dodaný bez závad.

 

Reklamačné konanie

 • Kupujúci uplatňuje reklamáciu písomným oznámením o zistených závadách tovaru
 • Kupujúci zašle reklamovaný tovar predávajúcemu na vlastné náklady. Reklamovaný tovar nemožno zasielať späť predávajúcemu na dobierku. Pokiaľ bude tovar zaslaný späť na dobierku, nebude táto zásielka prijatá.
 • Na reklamáciu možno prijať tovar len v originálnoch obale, spolu s kópiou faktúry, na ktorej je reklamovaný tovar uvedený.
 • Ak nebudú splnené vyššie uvedené podmienky reklamačného konania, bude tovar vrátený na náklady kupujúcemu.
 • V prípade oprávnenej reklamácie Vám bude zaslaný nový alebo opravený tovar na naše náklady.